Wydrukuj stronę


ul. Ogrodowa 8 lokal 9; 02-626 Warszawa
tel. 22 258 33 12; 501 153 348
www.123noclegi.info
 

 Konsultacje internetowe:

123@123noclegi.info

 501 153 348

Z L E C E N I E

zamieszczenia w PORTALU 123noclegi.info 
REKLAMY 
na okres 12 miesięcy, na 5 lat - od dnia ............... według następujących danych:


1).................................................................................................
(pełna nazwa zamieszczanego obiektu)

2).................................................................................................
(ulica, numer domu i mieszkania lub miejscowość i numer domu)

3).................................................................................................
(numer kodu - POCZTA) (województwo)

4) ................................................................................................
(numer kierunkowy)   (numer telefonu)   (numer telefaksu)

5) POCZTA ELEKTRONICZNA           e- mail: .....................................

6) adres własnej strony internetowej: www......................................... 


INFORMACJE ZLECENIODAWCY
(opisy, wskazówki lub treść reklamy):

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

............................................................................................................

..............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

 

Pozycja

 Zlecenie CENNIK
cena
netto
VAT cena
brutto

1.

Wizytówka reklamowa ze zdjęciem lub logo obiektu, firmy (adres pocztowy, telefony, fax,
adres strony www, e-mail)
+ zdjęcia lub logo + opis 5-6 zdaniowy.

70.-

16,10

86,10

2.

Strona reklamowa z własna nazwą.
(dane jak wyżej +  zdjęcia  + opis obiektu).
W cenie mieści się także poz. 1. 

150.-

34,50

184,50

3.

Reklama roczna na 1 stronie portalu *)

700.-

161.-

861.-

4.

Reklama 5-cio letnia (wizytówka reklamowa)

150.-

34,50

184,50

5. Reklama 5-cio letnia (wizytówka + strona - galeria zdjęć) 250.- 57,50 307,50

Ceny dotyczą emisji jednorocznej (liczonej od daty umieszczenia na stronach www.123noclegi.info . Aktualizacja danych - bezpłatnie na każde żądanie
*) liczba reklam ograniczona - możliwość negocjacji

Zamawiam: następujące pozycje cennika ...na ogólną kwotę (z podatkiem VAT) ................
 

(słownie złotych)................................................................................
Należność za zlecenie należy wpłacić na konto: 
Firma LEWMARK - Marek Lewandowski

 PKO BP        54 1020 1013 0000 0302 0138 7141

 

Dane 
do 
faktury

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

NIP  . . . . . . . . . . . . .

 

Potwierdzam wiarygodność zamieszczonych w powyższym zleceniu danych. 

....................................................................................................... 
(data, imię i nazwisko zleceniodawcy, nazwa firmy, podpis i pieczęć)